1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji najema so sestavni del pogodbe o najemu vozila, ki jo skleneta podjetje Adriacar d.o.o. (v nadaljevanju Adria car) in najemnik.

Splošni pogoji najema veljajo za vsa poslovna razmerja med podjetjem Adria car in tretjimi osebami. Veljavnost teh splošnih pogojev stranki potrdita s podpisom najemne pogodbe. S podpisom pa stranki tudi potrdita in izrecno soglašata, da sta v celoti seznanjeni z določili splošnih pogojev in jih kot take v celoti sprejemata.

2. DOVOLJENO UPRAVLJANJE VOZILA

 1. Najeto vozilo smejo voziti:
  • Osebe, ki so stare več kot 21 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti,
  • Osebe, ki so pooblaščene za upravljanje oz. vožnjo z najemno pogodbo.
 2. Upravljanje ali vožnja vozila se ne sme izvajati pod naslednjimi pogoji oz. za naslednje namene:
  • Vozilo ne smejo voziti osebe, ki niso navedene in pooblaščene v najemni pogodbi;
  • Za plačan prevoz oseb, stvari ali blaga;
  • Za kakršno koli športno, hitrostno in drugo obliko tekmovanj;
  • Za kakršno koli vleko vozila ali drugih predmetov;
  • S strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi, pomirjeval in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost upravljanja z vozilom;
  • V primeru, da vozilo ni tehnično brezhibno oz. v voznem stanju, voznik oz. najemnik pa za to ve;
  • V primeru, da je vozilo preobteženo oz. preobremenjeno;
  • Izven cest I., II., III. razreda;
  • V nasprotju s cestnoprometnimi predpisi in drugimi predpisi, ki urejajo področje uprabljanja vozil, na čigar ozemlju se vozilo nahaja;
  • Za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo nekomu tretjemu, ki ni naveden v pogodbi o najemu;
  • V kakršne koli druge namene, ki so v nasprotju z zakonom in z nameni, za katere je bila sklenjena najemna pogodba.

3. DOSTAVA IN PREVZEM NAJETEGA VOZILA

Najeto vozilo se dostavi, prevzame ali vrne v delovnem času poslovalnice vsak dan od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00, ter v soboto in nedeljo, od 8.00 do 13.00 ali izven delovnega časa proti plačilu skladno po veljavnem ceniku. Vozilo najemnik prejme z vso pripadajočo obvezno opremo ter dokumenti vozila. Za vso opremo in dokumente je odgovoren najemnik. V primeru izgube, kraje ali uničenja je najemnik dolžan povrniti stroške izdelave novih dokumentov.

Voznik je dolžan vrniti vozilo z vso pripadajočo opremo, z vsemi pnevmatikami, orodjem in opremo, ki je navedena v prevzemnem zapisniku.

Minimalni čas najema je 1 dan oz. 24 ur. Dodatna ura, 59 min., je brez doplačila. V primeru zamude 60 min. in več se obračuna dodatni dan.

V primeru, da najemnik vozila v dogovorjenem roku ne vrne in najema ne podaljša oz. podjetju Adria car ne sporoči morebitne zadržke za vračilo, je Adria car upravičen najemniku odvzeti vozilo. Najemnik se v takem primeru tudi odpoveduje pravici uveljavljanja posestne pravice in ostalim zahtevam z naslova odškodnine ter posestnega varstva.

Najemnik je dolžan ob vračilu vozila opozoriti na vse morebitne poškodbe in napake, ki so nastale med najemom. V primeru, da Adria car ugotovi, da so bili določeni sestavni deli najetega avtomobila zamenjani, poškodovani oz. odtujeni, ima Adria car pravico do povračila celotne škode do vzpostavitve prvotnega stanja. Najemnika bremenijo tudi vsi stroški, ki so posledica izgube prihodkov za čas popravila z naslova opravljanja osnovne dejavnosti.

4. PLAČILA IN STROŠKI

Najemnik se obvezuje, da bo ceno najema poravnal ob sklenitvi najemne pogodbe. Cena je odvisna od trajanja najema, vrste vozila in drugih okoliščin.

Plačilo je možno s kreditno kartico oz. direktno na račun podjetja Adria car. V primeru gotovinskega plačila oz. plačila na račun Adria car se za zavarovanje osebne odgovornosti naredi predavtorizacija na kreditni kartici.

Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik izrecno dovoljuje rezervacijo sredstev na svoji plačilni oz. kreditni kartici v korist najemodajalca ter se nadalje brezpogojno strinja, da po končanem najemu najemodajalec po potrebi obračunani znesek delno ali v celoti poplača iz rezerviranih sredstev.

Najemnik se obveže najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode z naslova teh pogojev najema in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso dejansko škodo, odškodnino po oceni najemodajalca in stroške, kot so izgube, izdatki, davki, pristojbine, ter druge stroške, zlasti stroške za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic brez tožbe, stroške odvetnika, zavarovanja, morebitnega odvzema posameznega ali vseh vozil, kot tudi škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica zamude. Tako najemodajalec po pogodbi ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

Adria car sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.

5. PODALJŠANJE NAJEMA

V času trajanja najemne pogodbe se lahko najemnik in najemodajalec dogovorita o podaljšanju pogodbe. Podaljšanje najemne pogodbe je možno najkasneje 24 ur pred potekom najemne pogodbe.Podaljšanje se uredi v kateri koli poslovalnici najemodajalca.

GORIVO

Gorivo ni všteto v ceno najema. Vozilo je prevzeto s polnim rezervoarjem in se tudi vrne s polnim rezervoarjem. V primeru vračila z manjkajočim gorivom se obračuna polnjenje in cena goriva skladno z veljavnim cenikom.

VZDRŽEVANJE

Vsak najemnik se zaveže skrbeti za najeto vozilo kot dober gospodar: redno preverja osnovne elemente vozila, nivo olja v motorju, hladilne tekočine, stanje akumulatorja in tlak v pnevmatikah. Za vsa popravila in vzdrževanja, ki bi nastala med časom trajanja najema, je dolžan najemnik obvestiti Adria car in skladno z navodili in usmeritvami opraviti morebitni servis oz. popravilo. V primeru, da ni podano soglasje za opravljanje servisa ali popravila, se morebitni stroški ne priznajo. Najemnik se stroške, ki bi nastali zaradi nespoštovanja tega člena, zavezuje poravnati.

OKVARE

Popravila in vzdrževanje vozil so dovoljeni le na pooblaščenih servisih za določen tip vozila. V primeru okvare vozila je najemnik dolžan nemudoma obvestiti najbližjo poslovalnico in upoštevati nadaljnja navodila. V primeru, da najemnik ne sporoči morebitnih okvar, se mu ne prizna noben strošek popravila.

DOKUMENTI

Vsa najeta vozila so prevzeta z vsemi potrebnimi dokumenti za vožnjo. Izroči se prometno dovoljenje in kopija zavarovalne police ter homologacija. Originalna polica zavarovanja je na vpogled v poslovalnici.

ZAVAROVANJE

Vsa vozila, ki se dajo v najem, imajo urejena naslednja zavarovanja:

  • zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
  • kasko zavarovanje in zavarovanje proti kraji.

Ne glede na sklenjena zavarovanja je dolžan najemnik povrniti stroške za škodo, ki bi nastala na vozilu v času trajanja najema in v naslednjih primerih:

 • poškodbe notranjosti vozila, brisalcev, anten in drugih pritiklin,
 • poškodbe podvozja, menjalnika in sklopke, pnevmatik ter okrasnih pokrovov,
 • v kolikor voznik v trenutku nastale nezgode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
 • povzročitev poškodb motorja v primeru malomarnosti in nevestnega ravnanja,
 • povzročitev škode pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi,
 • povzročitev škode s strani voznika, ki ni pooblaščen za upravljanje, nastanek škode zaradi nestrokovnega upravljanja ali poškodbe vozila, ki bi nastale z naloženim tovorom,
 • poškodbe, ki niso prijavljene policiji,
 • v vseh drugih primerih, ko je iz zavarovanja izključen.

Najemnik v primeru škode odgovarja z vsem svojim premoženjem. Najemnik je tudi dolžan pokriti vse stroške in obveznosti, ki bi nastali v primeru povzročene škode, ki bi presegla zavarovalniški maksimum po posamezni polici.

Za potovanje v tujino se računa dodatek 40 EUR ddv vključen na najem in se plača ob sklenitvi pogodbe.

Osebna odgovornost najemnika oz. franšize (Excess) v primeru škodnega dogodka ali kraje od 800 do 2000 eur, ki je  odvisna od skupine vozila:

VOZILO Odbitna Franšiza Excess (DEDUCTIBLE) Znižana odbitna franšiza (REDUCED DEDUCTIBLE)
SKUPINA A1 PEUGEOT 108 ali podobno 800€ 300€
SKUPINA B FORD FIESTA ali podobno 800€ 300€
SKUPINA B1 VW POLO aut. ali podobno 1000€ 450€
SKUPINA B2 RENAULT CLIO SW ali podobno 1000€ 450€
SKUPINA C PEUGEOT 308 ali podobno 1200€ 600€
GROUP K PEUGEOT PARTNER or similar 1300€ 600€
GROUP E VW PASSAT or similar 2000€ 900€
SKUPINA H PEUGEOT 5008 ali podobno 1500€ 700€
GROUP  F PEUGEOT 508SW avt.  Or similar 2000€ 900€
SKUPINA I PEUGEOT 5008 aut. ali podobno 1500€ 700€

Najemnik lahko tudi izbere RCDW (znižana odbitna franšiza) ali SCDW (brez odbitne franšize), kjer se osebna odgovornost delno ali v celoti zmanjša.

VOZILO RCDW/dan SCDW/dan
SKUPINA A1 PEUGEOT 108 ali podobno 5€ 10€
SKUPINA B FORD FIESTA ali podobno 5€ 10€
SKUPINA B1 VW POLO aut. ali podobno 6€ 12€
SKUPINA B2 RENAULT CLIO SW ali podobno 6€ 12€
SKUPINA C PEUGEOT 308 ali podobno 8€ 15€
SKUPINA K PEUGEOT PARTNER ali podobno 8€ 15€
SKUPINA E VW PASSAT ali podobno 15€ 25€
SKUPINA H PEUGEOT 5008 ali podobno 12€ 20€
SKUPINA F PEUGEOT 508SW aut. ali podobno 15€ 25€
SKUPINA I PEUGEOT 5008 aut. ali podobno 12€ 20€

Vse cene so v EUR. Cene vsebujejo 22% DDV.

 NESREČE

V primeru nesreče ste dolžni nemudoma obvestiti policijo in priskrbeti policijski zapisnik. V vseh primerih je najemnik dolžan ščititi interese podjetja Adria car in zavarovalnice, pri kateri je vozilo zavarovano.

Če najemnik ne priskrbi policijskega zapisnika, je sam dolžan kriti vse stroške in škodo, ki bi zaradi tega nastala do najemodajalca.

IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino in lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem ter v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

KRŠITVE IN POSREDOVANJE PODATKOV

Vse kršitve cestnoprometnih predpisov in druge posledice, ki bi nastale, nosi najemnik oz. voznik v času najema. V primeru zahteve policije oz. drugega prekrškovnega organa smo zakonsko dolžni posredovati podatke o kršitelju

KONČNE DOLOČBE

Določbe splošnih pogojev med časom trajanja najemne pogodbe ni moč spreminjati. Zaposleni najemodajalca Adria car imajo pravico v vsakem trenutku do nadzora nad vozilom. V primeru, da najemodajalec izve, da se kakor koli najeto vozilo ne uporablja skladno z določili, ima pravico vozilo odvzeti in nemudoma vzpostaviti posest.

S podpisom teh splošnih pogojev  stranka izrecno izjavlja, da se z njimi strinja. V primeru sporov je pristojno sodišče v Kranju.